ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ડગડા  
ઉચ્ચાર: ( ડગડા )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ઢોરને જવા આવવા માટે ખેતરની વચ્ચેનો પહોળો રસ્તો; ડગર.